Op woensdag 28 november 2018 vind in dorpshuis Tunawerth Ternaard ( Aldburren 13) de jaarvergadering plaats.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen

 1. Welkom en opening
 2. Ogenblik stilte om de overleden visvrienden te gedenken
 3. Mededelingen van het bestuur
  Prijsverhoging afdracht voro 2019 sportvisserij Fryslan (€ 1,-)en Sportvisserij Nederland (€ 1,-)
  Overdracht financiele administratie aan sportvisserij Nederland.
  2019 jubileumjaar Hsv op lok ût 70 jaar
 4. Beantwoording van vragen naar aanleiding punt 3
 5. Notulen 2017 van de secretaris
 6. Financieel jaarverslag 2017 ( ter inzage op de vergadering )
 7. Accountant verslag 2017 ( ter inzage op de vergadering)
 8. Ledenregistratie, contrubutie-inning etc.
  kosten vispas worden m.i.v. 2019 geincasserd door sportvisserij Nederland
  (zie fisk en wetter, website  en facebook 
 9. Pauze
 10. Bestuursverkiezing: Aftreden de heer W. Nicolai en de heer D.Yntema
  De heer Nicolai ( bestuurslid) is niet herkiesbaar
  De heer Yntema ( Penningmeester) herkiesbaar voor 1 jaar
 11. Bekendmaking Dikste snoek 2017, uitreiking wisselbeker 2017 en herinneringsteken 2016 aan de winnaars
 12. Wat verder bestuurlijk of van de leden wordt gebracht.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Er zijn nog tal van onvervulde functies binnen de vereniging zowel bestuurlijk als commissieleden
Geïnteresseerd in een functie meld je dan aan via info@hsvoplokut.nl